باسکول مکانیکی

 

ظرفیت باسکول مکانیکی ابعاد کفه دقت
50 کیلوگرم 40*30سانتیمتر 50 گرم
100 کیلوگرم 38*48 سانتیمتر 100 گرم
200 کیلوگرم 55*42سانتیمتر 100 گرم
500 کیلوگرم 70*75 سانتیمتر 100 گرم
1000 کیلوگرم 105*95 سانتیمتر 200 گرم