باسکول 200 مکانیکی

 

مدل باسکول :باسکول 200 کوچک GT201

ظرفیت : 200کیلوگرم

دقت : 100 گرم

ابعاد کفه:42*55

200

مدل باسکول : باسکول 200 بزرگ GT301

ظرفیت : 300کیلوگرم

دقت : 100 گرم

ابعاد کفه:42*63

باسکول 200 بزرگ