باسکول 500 مکانیکی بزرگ جدیکارتوزین
15,000,000 تومان