باسکول 500 مکانیکی بزرگ جدیکارتوزین
12,000,000 تومان