باسکول 500 مکانیکی بزرگ جدیکارتوزین
13,200,000 تومان